เยียวยา ‘ลูกจ้างธุรกิจอีเว้นท์’ ตกงานจากโควิด จ่าย 50% ของค่าจ้าง

เยียวยา ลูกจ้างธุรกิจอีเว้นท์ สุชาติ รับลูก บิ๊กตู่ สั่งการ สปส.พิจารณาข้อกฏหมาย เข้าเงื่อนไขเยียวยาว่างงานโควิด-19 จ่าย 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์และที่เกี่ยวข้อง จะเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี  ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วและสั่งการให้ สำนักงานประกันสังคม ไปพิจารณาข้อกฎหมาย พบว่าสามารถ เยียวยา ลูกจ้างธุรกิจอีเว้นท์ ได้ โดยเข้าเงื่อนไขกฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยโควิด-19 สามารถจ่ายเยียวยาว่างงานเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

 

สำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจอีเว้นท์ และธุรกิจเกี่ยวข้อง ได้เตรียมยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึงยื่นหนังสือถึงตนในสัปดาห์หน้า เพื่อขอให้ภาครัฐ มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกอบการในธุรกิจอีเว้นท์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มระบาดในประเทศไทยระลอกแรก ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 เรื่อยมา จนถึงการระบาดอย่างรุนแรงในระลอก 3 นับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน โดยให้เหตุผลว่า บางประเภทกิจการ ภาครัฐมิได้สั่งให้ปิด แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องปิดกิจการไปโดยปริยาย เพราะไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อไปได้ และยังมองไม่เห็นว่า สถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเมื่อใด

 

“ผมได้นำเรียน ท่านนายกรัฐมนตรีทราบแล้ว และท่านได้สั่งการให้ สำนักงานประกันสังคม ไปพิจารณาข้อระเบียบกฎหมาย ว่าเข้าเงื่อนไงดังกล่าวหรือไม่อย่างไร และได้ข้อสรุปแล้ว”นายสุชาติ กล่าว

 

จากการพิจารณาแนวทางการจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ตามกฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) พบว่า มีเงื่อนไข ดังนี้

 

  • ทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

การสั่งให้ปิด หรือห้าม หรืองดใช้สถานที่ เช่น สถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการในสถานที่ดังกล่าวได้ เช่น ประเภทกิจการที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดประชุม การจัดสัมมนา การจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่ หรือกิจกรรมอื่นในลักษณะเดียวกันที่กระทำในสถานที่นั้นๆ

 

  • ระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

ให้พิจารณาจากการปิด หรือห้าม หรืองดใช้สถานที่ โดยให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด หรือคำสั่งของทางราชการ ที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง คราวละไม่เกิน 90 วัน

 

  • ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ที่นายจ้างรับรอง ในประเด็นที่นายจ้างไม่ได้ประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ตามคำสั่ง/ประกาศของทางราชการ โดยลูกจ้างไม่ได้ทำงาน และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

สำนักงานประกันสังคม ได้พิจารณาข้อกฎหมายประเด็นดังกล่าว ปรากฎว่าเข้าเงื่อนไขกฎกระทรวง การได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยโควิด-19 สามารถจ่ายเยียวยาว่างงานเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน โดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ แล้วนำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้าง และหนังสือรับรองการหยุดงาน กรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว

 

เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้น ให้นำส่งแบบฯ และหนังสือรับรองในระบบ e- Service ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

 

นอกจากนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่สะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ก่อนหน้านี้ นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ นายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน หรือ EMA และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด กล่าวว่า ได้เตรียมยื่นหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในสัปดาห์หน้า เพื่อขอให้ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในธุรกิจอีเว้นท์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากการระบาดของโควิด-19

 

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดตั้งแต่ปี 2563 และมาตรการปิดสถานที่ของภาครัฐ ส่งผลให้มีผู้ประกอบการบางส่วน ได้ปิดกิจการเป็นการชั่วคราว และบางส่วนได้ปิดกิจการเป็นการถาวรแล้ว กว่าร้อยละ 60 ส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานจำนวนมาก

จากการประเมินมูลค่าความเสียหายของอุตสาหกรรมอีเว้นท์ ที่มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 13,000 ล้านบาท พบว่า ในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนัก และสูญเสียรายได้กว่าร้อยละ 70-80 หรือราว 10,000 ล้านบาท และหากสถานการณ์ยังยืดเยื้อจะทำให้เสียหายอีกไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,000 ล้านบาท

 

ดังนั้น สมาคมธุรกิจสร้างสรรการจัดงาน หรือ EMA ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการในธุรกิจอีเว้นท์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ จึงได้ทำหนังสือดังกล่าว เพื่อให้ทางภาครัฐพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น ประกอบด้วย

 

  1. ให้ภาครัฐช่วยจ่ายค่าจ้างพนักงานในอัตรา 50% ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4-6 เดือน หรือจนกว่าธุรกิจจะดำเนินกลับสู่สภาวะปกติ

 

  1. ผ่อนผันค่าใช่จ่ายประกันสังคมส่วนนายจ้างและลูกจ้างเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

  1. นายจ้างที่หยุดกิจการชั่วคราว ขอให้ลูกจ้างที่ว่างงานได้รับประโยชน์ทดแทน จากกองทุนประกันสังคม 50-62%

 

 

 

ขอขอบคุณ : thebangkokinsight