สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ให้ยืม 200,000 บาท อนุมัติทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ จากทางธนาคารออมสิน ให้ทุกคนสามารถขอ เงินให้กู้ยืม ได้สูงสุด 200,000 บาท ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืน ที่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ทุกประเภทแล้ว กับจำนวนเงินที่ขอกู้ครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย ใครที่สนใจไปดูรายละเอียดกันได้เลย

 

จุดเด่นสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

 • ให้กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่น

จำนวนเงินให้กู้ยืม

 • ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย ในกรณีผิดนัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้คืนธนาคาร

 • กู้เงินไม่เกิน 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี
 • กู้เงิน 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี
 • กู้เงิน 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี

คุณสมบัติผู้ขอกู้

 • เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้าง หรือพนักงานโรงงาน ข้าราชการ ที่มีรายได้น้อย
 • ในกรณีที่ขอกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีอายุงาน 1 ปี บริษัทเอกชน ต้องมีอายุงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มัสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงิน จะต้องไม่เกิน 60 ปี

 

 • มีถิ่นที่อยู่ ที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอ กู้เงิน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง ผู้บริหาร พนักงาน หรือกรรมการ ธนาคารออมสิน

ผู้ที่สนใจ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา