ออมสินใจดี สินเชื่อที่สามารถกดเงินสดผ่านทางบัตร ATM ได้เลย

สินเชื่อที่สามารถกดเงินสดผ่านทางบัตร ATM ได้เลย ออมสินใจดี รายเอียดดังนี้

สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่ อที่สามารถกดเงิ นสดได้ผ่ านทางบัตร ATM

หรือบัตรกดเงิ นสดสะดวกสบาย สามารถยืมเงิ นผ่ านตู้ ATM ได้เลย

วันนี้ทางเว็ บไซต์จะนำสินเชื่ อจากทางธนาคารออมสินมาฝากซึ่งเป็นสินเชื่ อบัตรกดเงิ นสด People card

จากธนาคารออมสินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่ างมากสำหรับผู้ที่ต้องการเงิ นก้อนนำมาใช้จ่ ายหรือนำไป

จ่ ายหนี้นอกระบบหรือหนี้ค่ ารถค่ าไฟต่ างๆ

สำหรับจุดเด่นของสินเชื่ อนี้ ก็มีจุดเด่นดังนี้

สำหรับผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า 7,000 บ าทก็สมัครสินเชื่ อบัตรกดเงิ นสดนี้ได้และสำหรับผู้ที่มีวงเงิ นสูงสุดที่ 30 จนถึงหลักล้าน

ก็สามารถสมัครได้เหมือนกันไ ม่คิดค่าธรรมเนียมไ ม่ต้องโอนเงิ นก่อน

และที่สำคัญที่สะดวกสบ ายที่สุดคือสามารถยืมเ งินผ่ านบัตรนี้ได้เลยตลอด 24 ชั่ วโมง

ไ ม่ต้องใช้คนค้ำประกันโดยมีวงเงิ นให้กู้สูงสุดถึง 30,000 บ าทสำหรับผู้ที่มีเงิ นเดือน 7,000

และสำหรับคุณสมบัติ ต่างๆของผู้ที่ต้องการขอสินเ ชื่อมีดังนี้

ผู้ที่ต้องการขอสินเ ชื่อ

ต้องเป็นคนไทยสัญช าติไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีไปจนถึง 60 ปีอายุงานที่ทำหรือกิจการต้อง 1 ปีขึ้นไป

โดยมีร ายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 7,000 บ าทการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับทางธนาคารว่าท่ านจะสามารถผ่อนชำระได้หรือเปล่า

โดยอัตร าดอกเบี้ ยก็คิดถูกๆเพียงร้อยละ 28 ต่อปีเท่านั้นเอง

เอกส ารคร่ าวๆก็จะมีเพียงแค่บัตรประชาชนสำเนาทะเบี ยนบ้ านสลิปเงิ นเดือนหรือ statement ย้อนหลัง 3 เดือน

พร้อมกับใบประกอบกิจการที่ท่ านทำอยู่

เพียงแค่นี้ท่านก็นำเอกส ารต่ างๆไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเพื่อยื่นกู้สินเชื่ อบัตรนี้ได้เลย

ถ้าใครต้องการเงิ นด่ วนก็ลองติดต่อที่ธนาคารออมสินใกล้ๆบ้ านท่ านได้เลยครับ
ขอบคุณที่มา khaozod