เปิดวิธีกู้ออมสิน 10,000 บาท ผ่าน MyMo ทำตามนี้รับเงินได้เลย

ครม. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโค วิ ด ระลอกใหม่ ด้วยมาตรการ สินเชื่อสู้ภั ยวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น บรรเทาความเดือดร้อน รายละ 10,000 บาท

โดยผู้ที่สนใจสามารถให้ยื่นกู้สินเชื่อจากออมสินผ่าน MyMo ได้ตั้งแต่ 13 พ.ค. นี้คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อ นี้ ได้แก่

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้มีรายได้ประจําของ หน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไปสําหรับวงเงินสินเชื่อออมสินกําหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

เงินกู้ ออมสิน เฟสแรกเน้น 6 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ

กรุงเทพฯ

นนทบุรี

ปทุมธานี

ชลบุรี

สมุทรปราการ

และเชียงใหม่

สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo ในวันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป หลังจากนั้นในระยะต่อไปจึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มีแอป MyMo กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ