วิธีสมัคร สินเชื่อออมสิน กู้ได้ 10,000 บาท ปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 6 งวด

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ สินเชื่อสู้ภั ยโ ควิ ด-19 กู้ได้สูงสุด รายละ 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ที่ได้รับผลกระทบ จากก าร แพร่  ระบ าดของไวรั ส โดยเปิดให้ประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด เริ่มเข้ากู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน MYMO ได้แล้ววันนี้

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อสู้ภั ยโ ควิ ด-19

คุณสมบัติผู้กู้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ผู้มีรายได้ประจำ
เกษตรกรรายย่อย
มีสัญชาติไทย
อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน
วงเงินให้กู้

ไม่เกิน รายละ 10,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืน

ชำระคืนสูงสุด ไม่เกิน 3 ปี
ปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 6 งวดแรก
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสิน โทร. 1115